Elérhetőségek

Rábapaty Község Önkormányzata

9641 Rábapaty,
Alsópatyi u. 82.
Telefon:
+3695360035
E-mail:
onkormanyzat@rabapaty.hu

Elérhetőségek

Rábapaty Község Önkormányzata

9641 Rábapaty,
Alsópatyi u. 82.
Telefon:
+3695360035
E-mail:
onkormanyzat@rabapaty.hu

Elérhetőségek

Rábapaty Község Önkormányzata

9641 Rábapaty,
Alsópatyi u. 82.
Telefon:
+3695360035
E-mail:
onkormanyzat@rabapaty.hu

Lakóssági támogatás

2022. november 22., 17:33

Rábapaty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (XI.18.) önkormányzati rendelete

a szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 6/2021. (VIII. 18.) önkormányzati rendelete módosításáról

Rábapaty Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében, 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 26. §-ban, 32. § (1) bekezdés b) pontjában, (3) bekezdésében, 45. § (1) bekezdésében, 48. § (4) bekezdésében, 92. § (1)-(2) bekezdésében, 115. § (3) bekezdésében és a 132. § (4) bekezdésének g) és d) pontjában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében, 29. § (1) és (2) bekezdésében, 131. § (1) bekezdésében, 148. § (5) bekezdésében, 151. § (2f) és (4a) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. és 8a. pontjában szabályozott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el

1. §

(1) A szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 6/2021. (VIII. 18.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.)  az alábbi címmel és 9/A §-sal egészül ki:

4/A. Települési lakásfenntartási támogatás

 

9/A. §

 

(1) A települési lakásfenntartási támogatás a 2022. évre biztosított eseti támogatás, amelynek célja az energiaválság miatt megnövekedett lakásfenntartási költségterhek mérséklése

 (2) Települési lakásfenntartási támogatásra jogosult az a szociálisan rászoruló háztartás, melynek jelentős havi lakásfenntartási kiadásai vannak és teljesülnek az e rendeletben meghatározott egyéb feltételek.

(3) Az (1) bekezdés alkalmazásában szociálisan rászorult az a háztartás, ahol a háztartásban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400 %-át (114.500 Ft), egyedülélő esetén a 400 %-át (171.000 Ft) és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona. A vagyon fogalmát a Szoctv. 4. § (1) bekezdésének b) pontja határozza meg.

(4) Az egy főre jutó jövedelem számításánál nem vehető figyelembe az az aktív korú családtag, aki keresőképes állapota ellenére sem folytat keresőtevékenységet és álláskeresés céljából a munkaügyi hatósággal nem működik együtt.

(5) A kérelmezőnek a kérelemhez mellékelnie kell a havi lakásfenntartási kiadásait igazoló számlákat. Amennyiben a számla több hónapos időszakra vonatkozik, a számla összegét el kell osztani a hónapok számával.

 (6) A kérelem elbírálásakor figyelembe vehető lakásfenntartási kiadások: a villanyáram, víz- és gázfogyasztás, a szemétszállítási díj és a tüzelőanyag ára. Ugyanazon lakásra, csak egy jogosultnak állapítható meg támogatás, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától

(7) Az (1) bekezdés alkalmazásban jelentős a havi lakásfenntartás akkor, ha a havi lakásfenntartási kiadások elérik az egy főre jutó 20.000 Ft-ot.

(8) Az egy hónapra megállapított rendszeres települési lakásfenntartási támogatás maximális összege 10.000 Ft, egyedülélő esetén 15.000 Ft.

(9) A kérelem a jelen rendelet mellékletét képező nyomtatványon 2022. december 5. napjáig nyújtható be, a határidő elmulasztása jogvesztő.

 

2. §

A R. 10/A § (5) bekezdésében és 10/B.§ (5) bekezdésében megállapított 2021. december 15. napi határidő 2022. december 15. napra módosul.

3. §

A R. kiegészül a „Kérelem a települési lakásfenntartási támogatás megállapításához” megnevezésű nyomtatvánnyal, amely az R. 5. számú melléklete.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

 

Rábapaty, 2022. november 14.

 

 

                                              Dugovics Balázs                      dr. Holló András

                                                    polgármester                                jegyző

 

Záradék:

A rendelet kihirdetése 2022. november hó 18. napján megtörtént.

Rábapaty, 2022. november 18.

dr. Holló András jegyző

 

Kérelem letöltése

 

Melléklet

 

KÉRELEM

a települési lakásfenntartási támogatás megállapításához

 

Alulírott kérem, hogy a velem közös háztartásban élők részére települési lakásfenntartási támogatásra jogosultságot megállapítani szíveskedjenek.

I. Személyi adatok

1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok:

Neve: ..................................................................................................................................................

Születési neve: ....................................................................................................................................

Anyja neve: ........................................................................................................................................

Születés helye, ideje: ..........................................................................................................................

Lakóhely: _ _ _ irányítószám ..................................................................... település................................. utca/út/tér .............. házszám ............

Tartózkodási hely: _ _ _ irányítószám ........................................................ település.................................. utca/út/tér .............. házszám ..........

 (A lakóhely és a tartózkodási hely megadásakor a lakcímnyilvántartásba bejelentett lakóhelyet, tartózkodási helyet kell feltüntetni.)

Társadalombiztosítási Azonosító Jele (TAJ): _ _ _-_ _ _-_ _ _

2. A kérelmezővel a kérelem benyújtásának időpontjában közös háztartásban élő közeli hozzátartozók száma: ............... fő.

3. A kérelem benyújtásának időpontjában a kérelmezővel közös háztartásban élő (egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező), az egy főre jutó jövedelem számítása szempontjából figyelembe vehető közeli hozzátartozók (gondozó család) adatai:

 

 Neve és születési neve

 Születési helye, ideje

 Anyja neve

 Állampolgársága

 Társadalombiztosítási Azonosító
Jele (TAJ)

 1. Házastársa, élettársa

 

 

 

 

_ _ _-_ _ _-_ _ _

 2. Egyéb rokon (akinek eltartásáról gondoskodik)

 

 

 

 

_ _ _-_ _ _-_ _ _

 3. Gyermekei

 

 

 

 

_ _ _-_ _ _-_ _ _

 

 

 

 

 

_ _ _-_ _ _-_ _ _

 

 

 

 

 

_ _ _-_ _ _-_ _ _

 

 

 

 

 

_ _ _-_ _ _-_ _ _

 

 

 

 

 

_ _ _-_ _ _-_ _ _

I. Jövedelmi adatok

 
A jövedelmek típusai

 
A kérelmező
jövedelme

 A kérelmezővel közös háztartásban élő házastárs (élettárs) jövedelme

 A kérelmezővel közös háztartásban élő egyéb

rokon jövedelme

 
Összesen

 

 1. Munkaviszonyból, munkavégzésre/foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyból származó jövedelem és táppénz

 

 

 

 

 

 

 2. Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó jövedelem

 

 

 

 

 

 

 3. Nyugellátás, megváltozott munkaképességű személyek ellátásai (például rokkantsági ellátás, rehabilitációs ellátás), korhatár előtti ellátás, szolgálati járandóság, táncművészeti életjáradék, átmeneti bányászjáradék, időskorúak járadéka, a nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások emeléséről szóló jogszabály hatálya alá tartozó ellátás

 

 

 

 

 

 

 4. A gyermek ellátásához és gondozásához kapcsolódó támogatások [különösen: gyermekgondozási díj (GYED), gyermekgondozást segítő ellátás (GYES), gyermeknevelési támogatás (GYET), családi pótlék, gyermektartásdíj, árvaellátás]

 

 

 

 

 

 

 5. Önkormányzat, járási hivatal és az állami foglalkoztatási szerv által folyósított rendszeres pénzbeli ellátások

 

 

 

 

 

 

 6. Egyéb jövedelem (különösen: kapott tartás-, ösztöndíj, értékpapírból származó jövedelem, kis összegű kifizetések stb.)

 

 

 

 

 

 

 7. A család összes nettó jövedelme

 

 

 

 

 

 

 8. A család összes nettó jövedelmét csökkentő tényezők (fizetett tartásdíj összege)

 

 

 

 

 

 

               

 

Egy főre jutó havi családi nettó jövedelem (ügyintéző tölti ki!): ........................ Ft/hó.

Megjegyzés: A kérelemhez mellékelni kell a jövedelemnyilatkozat 1-6. pontjában feltüntetett jövedelmek valódiságának igazolására szolgáló iratokat, kivéve a családi pótlék és a gyermekgondozást segítő ellátás (GYES) igazolását, amennyiben azt nem munkáltatói kifizetőhely folyósítja, valamint a gyermeknevelési támogatás (GYET) és a fogyatékossági támogatás (FOT) igazolását.

III. Vagyoni adatok

Ingatlanok

1. Lakástulajdon és lakótelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat) címe:

........................................................................ város/község ................................................. út/utca

.......... hsz., alapterülete: .............. m2, tulajdoni hányad: ............, a szerzés ideje: ..................... év.

Becsült forgalmi érték: ................... Ft.

2. Üdülőtulajdon és üdülőtelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat) címe:

........................................................................ város/község ................................................. út/utca

.......... hsz., alapterülete: .............. m2, tulajdoni hányad: ............, a szerzés ideje: ..................... év.

Becsült forgalmi érték: ......................... Ft.

3. Egyéb, nem lakás céljára szolgáló épület-(épületrész-)tulajdon (vagy állandó használat) megnevezése (zártkerti építmény, műhely, üzlet, műterem, rendelő, garázs stb.): .............................................., címe: ..................................... város/község .......................................... út/utca ........ hsz., alapterülete: ............... m2, tulajdoni hányad: ............., a szerzés ideje: ........... év.

Becsült forgalmi érték: ............................ Ft.

4. Termőföldtulajdon (vagy állandó használat) megnevezése: ..............................................., címe: ............................................................ város/község ............................................. út/utca .......... hsz., alapterülete: ......... m2, tulajdoni hányad: ............., a szerzés ideje: ............. év.

Becsült forgalmi érték: ............................. Ft.

Egyéb vagyontárgyak

5. Gépjármű

a) személygépkocsi: ..................................., típus: ..............., rendszám: .............., a szerzés ideje, valamint a gyártás éve: ................. év.

Becsült forgalmi érték: ............................... Ft.

b) tehergépjármű, autóbusz, motorkerékpár, vízi- vagy egyéb jármű: ......................., típus: ..................., rendszám (rendszám nélküli gépek esetén a gyártási vagy azonosító számot kell feltüntetni): ................., a szerzés ideje, valamint a gyártás éve: ...................... év.

Becsült forgalmi érték: ........................... Ft.

 

Összes vagyontárgy
(Ügyintéző tölti ki!)

6. A gondozó család összes vagyonának becsült forgalmi értéke (1.+2.+3.+4.+5.): ................ Ft. Egy főre jutó forgalmi érték: ............ Ft.

Megjegyzés:

Ha a kérelmező vagy közeli hozzátartozója bármely vagyontárgyból egynél többel rendelkezik, akkor a vagyonnyilatkozat megfelelő pontját a vagyontárgyak számával egyezően kell kitölteni.

Ingatlan becsült forgalmi értékeként az ingatlannak a településen szokásos forgalmi értékét kell feltüntetni.

Gépjármű, termelő- és munkaeszköz becsült forgalmi értékeként a jármű, illetve termelő- és munkaeszköz kora és állapota szerinti értéket kell feltüntetni.

 

Egyéb nyilatkozatok

1. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy

a) életvitelszerűen a lakóhelyemen/a tartózkodási helyemen élek (a megfelelő rész aláhúzandó, azzal, hogy ezt a nyilatkozatot csak abban az esetben kell megtenni, ha bejelentett lakó- és tartózkodási hellyel is rendelkezik),

b) a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

2. Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a Képviselő-testület  ellenőrizheti.

3. Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához.

4. Kijelentem, hogy a települési lakásfenntartási támogatás megállapítása iránti kérelmemnek teljes egészében helyt adó döntés elleni fellebbezési jogomról lemondok. (Nemleges válasz esetén kérjük a szövegrészt áthúzással törölni!)

 

Kelt: ...................................................., ...............................

 

.............................................................
kérelmező aláírása

 

 

Kérelem letöltése


« Vissza az előző oldalra!


Rábapaty Község Önkormányzata - Magyar